Všeobecné obchodné podmienky

 

ČLÁNOK I
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE DRŽITEĽA POVOLENIA NA POSKYTOVANIE LEKÁRENSKEJ STAROSTLIVOSTI
  Držiteľ povolenia, predávajúci: resp. prevádzkovateľ internetového výdaja:
  ADONAI, s.r.o., so sídlom Terchovská 4, 040 01 Košice
  IČO: 36 660 728
  DIČ: 2022236007
  IČ DPH: SK2022236007
  zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Košiciach, oddiel: Sro, vložka č.: 18517/V
  zastúpená Mgr. Elenou Greššovou

  PZS kód lekárne: T59743160301
  Číslo povolenia: 20209/2007-RU20-11883 právoplatné od 29.5.2007

  Miesto výkon internetového výdaja:
  Lekáreň ADONAI, Smetanova 2, 040 01 Košice-Juh

  Kontaktné – korešpondenčné údaje prevádzkovateľa internetového výdaja:
  LEKÁREŇ ADONAI, Smetanova 2, 040 01 Košice
  Odborný zástupca: Mgr. Elena Greššová

  Adresa sídla prevádzky predávajúceho, v ktorej môže kupujúci, resp. objednávateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami:
  Lekáreň ADONAI, Smetanova 2, 040 01 Košice-Juh

  Informačná služba:
  Zákaznícka linka: 0948 203 203; dostupná každý pracovný deň v čase od 8:00 do 15:30 hod.
  Email: eshop@lekarenadonai.sk

 2. Obchodná spoločnosť ADONAI s.r.o., so sídlom Terchovská 4, 040 01 Košice, IČO: 36660728, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 18517/V ako držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, j. Kamennej lekárni ADONAI so sídlom Smetanova 2, 040 01 Košice (kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti: T59743160301) a súčasne oprávnenia vykonávať internetový predaj, resp. výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu pod označením internetová lekáreň ADONAI na internetovej stránke lekarenadonai.sk (ďalej len „internetová lekáreň ADONAI“) týmto vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky internetovej lekárne ADONAI (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“), ktorým sa upravujú právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou ADONAI s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý môže byť aj spotrebiteľ (t.j. zá­kazníkom, resp. objednávateľom v prípade realizácie internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok), vznikajúce z kúpnej zmluvy na diaľku, pri dodávke objednaného tovaru, reklamáciách a sťažnostiach, prípadne v súvislosti s nimi.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“)a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej preprave a o spôsobe reklamácie (ďalej len „vyhláška o internetovom výdaji liekov“).

 

ČLÁNOK II
DEFINÍCIE POJMOV

 1. Predávajúcim, resp. prevádzkovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť ADONAI s.r.o., so sídlom Terchovská 4, 040 01 Košice, IČO: 36660728, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 18517/V.
 2. Kupujúcim sa rozumie zákazník, resp. objednávateľ v prípade realizácie internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok, t.j. akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku na nákup tovaru prostredníctvom internetovej lekárne ADONAI predávajúcemu v zmysle všeobecných obchodných podmienok a predávajúci jej objednávku záväzne akceptuje.
 3. Zmluvnými stranami sa rozumie predávajúci a kupujúci.
 4. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár predávajúcemu, na základe ktorého dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstve, akosti, vyhotovení a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a prípadné náklady na dopravu tovaru do miesta určenia.
 5. Tovarom, resp. predmetom kúpy (zásielka) sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetovej lekárne ADONAI, pričom môže ísť o lieky, zdravotnícke pomôcky alebo doplnkový sortiment.
 6. Liekmi sa rozumejú humánne a veterinárne lieky registrované v Slovenskej republike, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis.
 7. Zdravotníckymi pomôckami sa rozumejú zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotných pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny.
 8. Doplnkovým sortimentom sa rozumie kozmetika, dietetické výrobky, výživové doplnky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov.
 9. Kúpnou cenou sa rozumie cena uvedená na internetovej stránke lekarenadonai.sk pri danom tovare v okamihu objednania tovaru kupujúcim, ak nie je medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté niečo iné.
 10. Súvisiacimi nákladmi sa rozumejú predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (najmä poštovné), ako aj náklady súvisiace so zaplatením (zvoleným spôsobom platby) tovaru kupujúcim (najmä dobierka).

 

ČLÁNOK III
UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci si objedná tovar z internetovej lekárne ADONAI na základe ponuky uvedenej na internetovej stránke lekarenadonai.sk, a to prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, s tým, že pri každom tovare je uvedený detail jednotlivého tovaru s jeho cenou vrátane DPH.
 2. Kupujúci si vložením do košíka vyberie množstvo a druh tovaru, vyplní údaje potrebné na dodanie tovaru, a to:
  1. meno, priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu, ak je odlišná od fakturačnej adresy, elektronickú adresu a telefónne číslo (ak je kupujúcim fyzická osoba);
  2. názov obchodnej spoločnosti, fakturačnú adresu a dodaciu adresu, ak je odlišná od fakturačnej adresy, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, elektronickú adresu a telefónne číslo (ak je kupujúcim právnická osoba).
 3. Kupujúci berie na vedomie, že:
  1. podľa ust. § 22 ods. 4 písm. a) zákona o liekoch môže predávajúci vydať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus;
  2. internetový výdaj liekov na lekársky predpis nie je umožnený, a to v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 4. Riadne vyplnená objednávka (podmienka platnosti elektronickej objednávky) sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za údaje, ktoré uvedie v odoslanej objednávke. Predtým, ako kupujúci odošle objednávku, bude mu v rámci zhrnutia (rekapitulácie) objednávky umožnené skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané alebo opraviť chybné údaje vrátením sa späť na predchádzajúcu stránku. Údaje, ktoré budú uvedené v odoslanej objednávke bude predávajúci považovať za správne a úplné, za čo zodpovedá kupujúci.
 5. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu stlačením tlačidla „odoslať objednávku“. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že bol predávajúcim informovaný o skutočnosti, že s odoslaním objed­náv­ky je spojená povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar a táto objednávka sa považuje za záväz­nú.
 6. Každej objednávke bude priradené jedinečné číslo zásielky umožňujúce sledovanie chronologického prie­behu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky až po jej konečné vybavenie.
 7. Kupujúci následne po odoslaní objednávky obdrží na svoju e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Predávajúci je oprávnený na e-mailovú adresu kupujúceho zasielať všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky a zároveň je oprávnený s kupujúcim ohľadom jeho objednávky komunikovať aj telefonicky v odôvodnených prípadoch, najmä v prípade, ak vec neznesie odklad.
 8. Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a prípadné náklady doručenia, platobné podmienky, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste dodania, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie.
 9. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho (potvrdenie objednávky) kupujúcemu. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a súvisiace náklady, v prípade, že sa aplikujú. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí, že pri uzatváraní kúpnej zmluvy budú použité komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití týchto komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie a pod.) znáša kupujúci.
 10. Vlastnícke právo k tovaru ako aj nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho prevzatím. Podmienkou odovzdania tovaru kupujúcemu je zaplatenie celej kúpnej ceny predávajúcemu. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklad o zaplatení vo forme faktúry pri prevzatí tovaru kupujúcim.
 11. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok.

 

ČLÁNOK IV
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci sa odoslaním objednávky predávajúcemu zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, ktorá je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke lekarenadonai.sk, ako aj súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny. V prípade platby kúpnej ceny prostredníctvom dobierky je kupujúci povinný si tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu ako aj súvisiace náklady (poštovné, dobierka). Neprebratie dobierky kupujúcim bez odstúpenia od zmluvy oprávňuje predávajúceho vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady.
 2. Kupujúcemu, ktorý si neprevezme zásielku objednanú na dobierku, resp. pri osobnom vyzdvihnutí v kamennej lekárni predávajúceho s platbou pri prevzatí, môže byť webovým portálom internetového obchodu umožnený výlučne spôsob platby vopred.
 3. Kúpne ceny tovaru uvedené na stránke lekarenadonai.sk sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim a sú platné iba pre internetovú lekáreň ADONAI, nie pre Kamennú lekáreň ADONAI.
 4. Všetky kúpne ceny sú v EUR (€) a vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť kúpnu cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke lekarenadonai.sk, s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke, pri­čom nové ceny tovaru nie sú záväzné pre už odoslané a potvrdené objednávky. Zmena kúpnej ceny tovaru predávajúcim v čase od odoslania objednávky kupujúcemu do doručenia objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného a potvrdeného tovaru.
 6. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote splatnosti 14 dní od jej vystavenia.
 7. Kupujúci si pri vykonávaní objednávky záväzne zvolí spôsob zaplatenia kúpnej ceny formou: úhrada tovaru prostredníctvom platobnej karty po odoslaní objednávky.
 8. Kupujúci môže zmeniť zvolený spôsob platby iba po vzájomnej dohode s predávajúcim.
 9. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti priamou platbou, platobnou kartou alebo uhradením v hotovosti alebo platobnou kartou pri dobierke prostredníctvom zvoleného prepravcu.
 10. Ku kúpnej cene budú pripočítané aj príslušné súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou.
 11. Kupujúcemu bude na kúpnu cenu vystavená predávajúcim faktúra, ktorá mu bude zaslaná spolu s tovarom a slúži zároveň ako daňový doklad alebo doklad ERP (elektronickej registračnej pokladne) v prípade hotovostnej platby.
 12. V prípade úhrady tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je tovar zaslaný na prepravu do miesta určenia až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
 13. Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po (alebo súčasne s) úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 14. Všetky akcie uvedené v internetovom obchode predávajúceho platia do vypredania zásob, ak nie je výslovne uvedené inak.

 

ČLÁNOK V
DODACIE PODMIENKY

 1. Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (podľa objednávky), a to:
  1. odoslaním (poštou alebo zmluvným kuriérom na dodaciu adresu uvedenú v objednávkovom formulári); alebo
  2. bude pripravený na osobné vyzdvihnutie v Kamennej lekárni ADONAI (v tomto prípade pošle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, že tovar je pripravený na prevzatie v kamennej lekárni; odberná lehota tovaru pre osobné vyzdvihnutie je 10 kalendárnych dní odo dňa do­ručenia informácie kupujúcemu o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie).
 2. Lehota na doručenie tovaru sa odvíja nielen od toho, kedy je objednávka doručená predávajúceho, ale tiež v prípade platby kúpnej ceny bezhotovostne aj od zaplatenia kúpnej ceny:
  1. ak je objednávka doručená predávajúcemu a kupujúci si zvolil hotovostnú platbu dobierkou, priamu hotovostnú platbu alebo platbu platobnou kartou, predávajúci zabezpečí odoslanie tovaru kupujú­ce­mu, resp. pripravenie tovaru v Kamennej lekárni ADONAI na vyzdvihnutie najneskôr tretí pracovný deň od prijatia objednávky predávajúcim;
  2. ak je objednávka doručená predávajúcemu a kupujúci si zvolil bezhotovostnú platbu (bankový prevod, karta), predávajúci zabezpečí odoslanie tovaru kupujúcemu najneskôr druhý pracovný deň po prijatí celej kúpnej ceny za tovar (vrátane súvisiacich nákladov)

Dodacia lehota závisí od zvoleného prepravcu, pričom táto by však nemala prekročiť tri pracovné dni odo dňa odovzdania zásielky na odoslanie pre kupujúceho.

 1. Vo výnimočnom prípade môže byť pri konkrétnom tovare na internetovej stránke lekarenadonai.sk uvedená dlhšia dodacia lehota ako je uvedená v bode 2. tohto článku (v takomto prípade bude tovar dodaný v tomto termíne).
 2. V prípade, ak objednaný tovar nie je výnimočne možné dodať v uvedenom termíne (v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote) alebo tovar nie je na území Slovenskej republiky dostupný vôbec, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). Informácia pod­ľa predchádzajúcej vety zaslaná predávajúcim kupujúcemu sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci súhlasí s podmienkami nového návrhu, a kupujúci zašle jeho súhlas (akceptáciu) návrhu, doručením akceptácie návrhu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s novým návrhom alebo neodpovie, kúpna zmluva nevznikne.
 3. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení podľa bodu 4. tohto článku, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu, a to do 14 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
 4. Kupujúci je povinný tovar prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite oznámiť prepravcovi alebo ich pri osobnom odbere oznámiť zamestnancovi Kamennej lekárne ADONAI, kde si tovar vyzdvihuje; ak tovar preberá iná osoba ako kupujúci, má sa za to, že táto osoba je na tieto úkony kupujúcim splnomocnená a oprávnená.
 5. Pri osobnom odbere tovaru v Kamennej lekárni ADONAI je predávajúci, resp. jeho zamestnanec oprávnený si od osoby preberajúcej tovar vyžiadať aj doklad totožnosti k nahliadnutiu, aby si overil správnosť výdaja objednávky. Predávajúci, resp. jeho zamestnanci nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať. V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený tovar nevydať osobe, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť.
 6. V každom balíku je priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne je priložený samostatný dodací list.
 7. Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobom dodania tovaru:
  1. osobný odber:
   • v kamenej lekárni ADONAI (Smetanova 2, 040 01 Košice) každý pracovný deň v čase otváracích hodín uvedených na internetovej stránke lekarenadonai.sk;
   • bezplatne;
  2. preprava prostredníctvom doručovateľa Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124:
   • 2,99 €;
  3. preprava prostredníctvom súkromného doručovateľa Packeta Slovakia s. r. o.:
   • 3,99 €;
  4. preprava prostredníctvom súkromného doručovateľa Wolt Slovensko s. r. o.:
   • 5,64 €
  5. preprava prostredníctvom súkromného doručovateľa GLS Slovakia:
   • 4,50 €
 1. Žiadne náklady na doručenie nebude predávajúci účtovať pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim v Kamennej lekárni ADONAI.
 2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru iba na území Slovenskej republiky. Objednávky z iných krajín posúdi predávajúci individuálne podľa platnej legislatívy. Výška súvisiacich nákladov ako aj dodacie lehoty platia iba pri objednávkach v rámci Slovenskej republiky.
 3. O stave objednávky sa môže kupujúci informovať telefonicky na kontaktnom čísle uvedenom na internetovej stránke lekarenadonai.sk alebo emailom na eshop@lekarenadonai.sk.

 

ČLÁNOK VI
PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar objednaný kupujúcim v množstve, akosti a vyhotovení podľa objednávky kupujúceho. Predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom zodpovedajúcim povahe tovaru.
 2. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).
 3. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o:
  1. hlavných vlastnostiach tovaru;
  2. obchodnom mene, sídle, telefónnom čísle a emailovej adrese predávajúceho;
  3. adrese predávajúceho, na ktorej môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet;
  4. celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky;
  5. platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúcich (spotrebiteľov);
  6. informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy;
  7. skutočnosti, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty;
  8. skutočnosti, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ako aj o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
  9. zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu;
  10. existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje.
 1. Povinnosť predávajúceho podľa tohto článku sa považuje za splnenú aj tým, že predávajúci uvedie predmetné informácie na internetovej stránke lekarenadonai.sk.
 2. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
  1. kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu a cenu za dodanie tovaru do miesta určenia za objednaný tovar;
  2. kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar od prepravcu bezdôvodne (v takom prípade je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie skutočných nákladov súvisiacich s neúspešným doručovaním tovaru kupujúcemu a s jeho vrátením).
 3. V prípade, ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar ako aj zaplatenú cenu za prepravu tovaru v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 

ČLÁNOK VII
PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu a súvisiace náklady.
 2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke.
 3. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar, ako aj jeho obal ihneď po jeho doručení. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase odoslania tovaru na prepravu.
 4. V prípade, ak kupujúci pri prevzatí tovaru zistí poškodenie obalu alebo zistí vadu tovaru pri jeho prehliadke, je povinný so zástupcom prepravcu (kuriérom) spísať záznam, tzv. škodový protokol o zistených vadách tovaru, v opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zistené neskôr, ibaže kupujúci preukáže, že tovar mal vady už v čase pred jeho odoslaním na prepravu do miesta určenia.
 5. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme alebo bude potrebné opakovať doručenie tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie skutočných nákladov súvisiacich s neúspešným doručovaním tovaru kupujúcemu.
 6. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím kúpnej zmluvy ho predávajúci dostatočným, jasným a zrozumiteľným spôsobom informoval o:
  1. hlavných vlastnostiach tovaru;
  2. obchodnom mene, sídle, telefónnom čísle a emailovej adrese predávajúceho;
  3. adrese predávajúceho na ktorej môže uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet;
  4. celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky;
  5. platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúcich (spotrebiteľov);
  6. informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy;
  7. skutočnosti, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty;
  8. skutočnosti, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ako aj o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
  9. zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu;
  10. existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje.
 7. Kupujúci vyhlasuje, že ho predávajúci dostatočným, jasným a zrozumiteľným spôsobom informoval o skutočnosti, že s odoslaním objednávky tovaru predávajúcemu je spojená aj povinnosť zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu.

 

ČLÁNOK VIII
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

 1. Predávajúci týmto kupujúceho informuje, že reklamačné podmienky a možnosti vrátenia liekov a zdravotníckych pomôcok sa na základe platnej právnej úpravy Slovenskej republiky na úseku liekov odlišujú od podmienok pre odstúpenie od zmluvy a reklamácie v prípade nákupu doplnkového sortimentu.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu pri doplnkovom sortimente (ust. § 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku):
  1. kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortiment, a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy);
  2. kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy:
   • osobne v Kamennej lekárni ADONAI počas prevádzkovej doby;
   • na e-mailovú adresu: eshop@lekarenadonai.sk; alebo
   • písomne na adresu Kamennej lekárne ADONAI (Smetanova 2, 040 01 Košice) alebo sídla predávajúceho (ADONAI, s.r.o., Terchovská 4, 040 01 Košice);
  3. kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy:
   • povinný urobiť takéto odstúpenie písomnou formou;
   • oprávnený urobiť takéto odstúpenie pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok;
   • vedomý si toho, že odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok, a to najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a kontaktné údaje na kupujúceho;
  4. lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  5. predávajúci je povinný po doručení odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim potvrdiť kupujúcemu prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy;
  6. predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov); predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim; dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie zvolené kupujúcim a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim; predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu;
  7. kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu (nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale (bod 3.b)), nepoužitý, s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom); pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu; kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 3. Predávajúci týmto kupujúceho informuje, že v súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:
  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;
  2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  3. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
  4. predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov;
  5. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 1. Reklamačné podmienky tovaru sú uvedené v Reklamačnom poriadku internetovej lekárne ADONAI.
 2. Základná záručná doba na tovar je 24 kalendárnych mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom sú lieky alebo zdravotnícke pomôcky, resp. reklamáciu liekov a zdravotníckych pomôcok upravuje článok IX, resp. Reklamačný poriadok internetovej lekárne ADONAI.

 

ČLÁNOK IX
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE VRÁTENIE LIEKU ALEBO ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY

 1. Kupujúci je oprávnený vrátiť liek predávajúcemu, ak doručená zásielka, obsahom ktorej bol liek obsahuje: 
  1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný;
  2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný;
  3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku;
  4. poškodený vnútorný obal lieku; 
  5. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa ust. § 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch; 
  6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 2. Kupujúci je oprávnený vrátiť zdravotnícku pomôcku predávajúcemu, ak doručená zásielka, obsahom ktorej bola zdravotnícka pomôcka obsahuje: 
  1. poškodenú zdravotnícku pomôcku; 
  2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný; 
  3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie; 
  4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode; 
  5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 3. Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť na účel reklamácie, a to z dôvodov uvedených v bode 1. a 2. tohto článku do 7 kalendárnych dní od ich prevzatia kupujúcim s tým, že na ich vrátenie kupujúci môže použiť formulár na vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok, a to nasledovným spôsobom:
  1. odovzdaním lieku, resp. zdravotníckej pomôcky v Kamennej lekárni ADONAI (Smetanova 2, 040 01 Košice) počas prevádzkovej doby; alebo
  2. zaslaním poštovej zásielky na adresu Kamennej lekárne ADONAI (Smetanova 2, 040 01 Košice) alebo sídla predávajúceho (ADONAI, s.r.o., Terchovská 4, 040 01 Košice); zásielka musí obsahovať vrátený liek, resp. zdravotnícku pomôcku a krátky list (písomnú informáciu), v ktorom kupujúci uvedie, že vracia liek, resp. zdravotnícku pomôcku spolu s dôvodom takéhoto vrátenia,

pričom vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe.

 1. V prípade, ak ide o liek, resp. zdravotnícku pomôcku vrátenú kupujúcim z dôvodov uvedených v bo­de 1. a 2. tohto článku, predávajúci je povinný prevziať vrátený liek, resp. zdravotnícku pomôcku a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa vrátenia lieku, resp. zdravotníckej pomôcky kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov na doručenie zásielky.
 2. V prípade, ak sa nejedná o vrátenie lieku, resp. zdravotníckej pomôcky kupujúcim z dôvodov uvedených v bo­de 1. a 2. tohto článku (ust. § 6 ods. 1 a 2 vyhlášky o internetovom výdaji liekov), predávajúci je povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar.
 3. Ak bolo vrátenie lieku, resp. zdravotníckej pomôcky uskutočnené kupujúcim z dôvodov uvedených v bode 1. a 2. tohto článku, vrátenie lieku, resp. zdravotníckej pomôcky sa považuje za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku, resp. zdravotníckej pomôcke.

 

ČLÁNOK X
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 1. Predávajúci týmto v zmysle ust. § 10a ods. 1, písm. k) zákona o ochrane spotrebiteľa informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, že môže svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov u subjektu alternatívneho riešenia sporov, a to v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona uvedeného v bode 1. tohto článku, pričom jeho cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi zmluvnými stranami, t.j. stranami sporu.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci (spotrebiteľ), ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva). Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti predávajúcemu, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Návrh podľa bodu 3. tohto článku môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podať spôsobom podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky mhsr.sk (oprávnenie kupujúceho obrátiť sa na všeobecne príslušný súd tým nie je dotknutá).
 5. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu, t.j. môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu.
 6. V prípade cezhraničného sporu má kupujúci, ktorý je spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

ČLÁNOK XI
ORGÁN DOZORU

 1. Orgánom dozoru je:
  1. pre doplnkový tovar internetovej lekárne ADONAI: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice, Odbor výkonu dozoru;
  2. pre lieky a zdravotnícke pomôcky: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava;
  3. pre veterinárne lieky: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34, P.O. BOX 52c, 949 01 Nitra;
  4. pre kozmetiku a výživové doplnky: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice;
  5. pre potraviny: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava;
  6. pre zdravotnícke pomôcky, ktoré sú určené na meranie: Slovenský metrologický inšpektorát – SMI, Geologická 1, 821 06 Bratislava.

 

ČLÁNOK XII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21.07.2022.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny obsahu všeobecných obchodných podmienok.
 3. V prípade, že niektoré otázky nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v bode 2 článku I.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je reklamačný poriadok, ktorým sa upravuje postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej lekárne ADONAI, a práva zmluvných strán z toho vyplývajúce.
 5. Kupujúci je povinný pred zaslaním objednávky tovaru predávajúcemu oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre kupujúceho v takom znení, ako sú uverejnené na internetovej stránke lekarenadonai.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak.
 7. Akákoľvek zmena všeobecných obchodných podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke lekarenadonai.sk, ak nie je vo všeobecných obchodných podmienkach uvedená iná informácia.

ADONAI s.r.o.
Terchovská 4
040 01 Košice
IČO: 36660728
DIČ: 2022236007
IČ DPH: SK2022236007