Reklamačný poriadok

 

ČLÁNOK I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodná spoločnosť ADONAI s.r.o., so sídlom Terchovská 4, 040 01 Košice, IČO: 36660728, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 18517/V, ktorá prevádzkuje internetový predaj, resp. výdaj liekov (humánne a veterinárne lieky registrované v Slovenskej republike, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis), zdravotníckych pomôcok (zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny) a doplnkového sortimentu (kozmetika, dietetické výrobky, výživové doplnky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov) lekárne pod označením internetová lekáreň ADONAI týmto vydáva tento Reklamačný poriadok internetovej lekárne ADONAI (ďalej len „reklamačný poriadok“), ktorým sa upravujú podmienky, postup a tiež práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatňovaní zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej lekárne ADONAI (reklamácia).
 2. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“) a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej preprave a o spôsobe reklamácie (ďalej len „vyhláška o internetovom výdaji liekov“).
 3. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre obchodnú spoločnosť ADONAI s.r.o. ako predávajúceho, resp. poskytovateľa lekárenskej starostlivosti (ďalej len „predávajúci“) a tiež kupujúceho, ktorý môže byť aj spotrebiteľ, t.j. zá­kazníka, resp. objednávateľa v prípade realizácie internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok (ďalej len „kupujúci“).
 4. Prevzatím zásielky, resp. osobným prevzatím zakúpeného tovaru kupujúci výslovne osvedčuje, že súhlasí s týmto reklamačným poriadkom, že sa s jeho obsahom riadne a dôkladne oboznámil, nakoľko reklamačný poriadok je voľne prístupný k nahliadnutiu nielen v Kamennej lekárni predávajúceho (lekáreň ADONAI, Smetanova 2, 040 01 Košice), ale aj na internetovej stránke predávajúceho lekarenadonai.sk.
 5. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok internetovej lekárne ADONAI.

 

ČLÁNOK II
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný liek, zdravotnícka pomôcka alebo doplnkový sortiment (ďalej len „tovar“)v čase jeho prevzatia kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu ako je cena obvyklá predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nepredáva použitý tovar.
 2. V prípade, ak nejde o rýchlo kaziaci sa tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).
 3. V prípade, ak v čase predaja tovar trpí vadou a predávajúci o tejto vade má vedomosť, predávajúci je povinný kupujúceho na túto vadu riadne upozorniť.
 4. Kupujúci je povinný riadne skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a prípadné zjavné vady bezodkladne (najneskôr však do 3 pracovných dní) uplatniť u predávajúceho v rámci reklamácie. V prípade, ak si kupujúci neuplatní reklamáciu zjavných vád týmto spôsobom, predávajúci je oprávnený neakceptovať neskôr vykonanú reklamáciu zjavných vád.
 5. Za zjavné vady sú považované vady, zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä: 
  1. množstevný a sortimentný rozdiel;
  2. viditeľné znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.);
  3. chýbajúce príslušenstvo tovaru.
 6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru (ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim) v nasledujúcich situáciách:
  1. kupujúci spôsobil vadu tovaru sám alebo ju spôsobila osoba, ktorej kupujúci umožnil tovar používať;
  2. kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený;
  3. kupujúcemu bola pre vadu tovaru (známu predávajúcemu v čase predaja a na ktorú bol kupujúci výslovne a jasne upozornený) poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru;
  4. vada tovaru vznikla v záručnej dobe v dôsledku primeraného opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním (napr. v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený);
  5. vada tovaru bola spôsobená (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym používaním tovaru (používanie, ktoré je v rozpore s návodom na používanie, resp. v rozpore s odporúčaniami výrobcu) alebo nad­merným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym zaobchádzaním alebo uskladnením tovaru, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca;
  6. boli porušené ochranné plomby na tovare;
  7. tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (napr. po uplynutí doby exspirácie lieku) alebo po uplynutí doby životnosti (pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby);
  8. vada tovaru vznikla v dôsledku živelnej katastrofy alebo inej nepredvídateľnej udalosti spôsobenej vyššou mocou;
 7. Za vadu (s ktorou by boli spojené akékoľvek nároky kupujúceho) nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá na tovare vznikla v priebehu záručnej doby, a to v dôsledku:
  1. prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený;
  2. k vade došlo prevádzkou alebo používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným, resp. nedovoleným zásahom kupujúceho (prípadne tretej osoby) do tovaru alebo jeho časti.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok tovaru. Za tento je zodpovedný výrobca tovaru.
 9. V prípade, ak si kupujúci od predávajúceho vopred objednal písomnou objednávkou obstaranie a dodanie určitého konkrétneho tovaru, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy už okamihom vystavenia objednávky zo strany kupujúceho a jej akceptáciou predávajúcim. Kupujúci je v takomto prípade povinný po oznámení predávajúceho, že objednaný tovar sa nachádza v Kamenej lekárni predávajúceho (lekáreň ADONAI, Smetanova 2, 040 01 Košice), tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Záruka sa nevzťahuje na také prípady, keď si kupujúci dodanie určitého konkrétneho tovaru objedná a následne zistí, že tento tovar mu nevyhovuje alebo pri objednávaní tovaru pochybil v presnom označení tovaru, ktorý si objednal (v takomto prípade sa nejedná o vady tovaru, za ktoré by zodpovedal predávajúci).
 10. Kupujúci berie na vedomie, že tovar je špeciálnym tovarom, s ktorým je potrebné vždy zaobchádzať v zmysle priloženej písomnej informácie výrobcu (návod na použitie). Ak sa kupujúcemu prejavia po požití lieku ťažkosti alebo nežiaduce účinky, kupujúci je povinný informovať predávajúceho písomne, e-mailom alebo osobne priamo v Kamennej lekárni predávajúceho (lekáreň ADONAI, Smetanova 2, 040 01 Košice). Informácie od kupujúceho budú ďalej poskytnuté príslušným zodpovedným štátnym inštitúciám (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) v súlade so zákonom o liekoch.
 11. Kupujúci berie na vedomie, že záručná doba nie je vždy totožná s dobou spotreby (expiračná doba), ktorá je vždy vyznačená na obale konkrétneho tovaru.

 

ČLÁNOK III
ZÁRUČNÁ DOBA A JEJ PLYNUTIE

 1. Záručná doba je 24 kalendárnych mesiacov, ak nie je uvedená pri konkrétnom tovare dlhšia záručná doba.
 2. V prípade, ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Pri tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu ako je 24 kalendárnych mesiacov, ustanovujú osobitné právne predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 kalendárnych mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 kalendárnych mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčasti tovaru alebo jeho príslušenstva.
 4. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu kupujúcemu vydať daňový doklad o kúpe.
 5. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.
 6. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba (mimo tých vád, ktoré boli zjavné a zistiteľné už pri prevzatí tovaru kupujúcim a tento si nároky z nich včas neuplatnil), zaniknú, ak sa neuplatnili kupujúcim u predávajúceho v záručnej dobe.
 7. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia si kupujúci musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dni kúpy tovaru, inak tieto práva kupujúcemu zaniknú.
 8. V prípade, ak je na tovare vyznačená exspiračná doba, končí sa záručná doba uplynutím tejto exspiračnej doby.
 9. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 10. Predávajúci je pri uplatnení reklamácie a v rámci plynutia záručnej doby povinný najmä:
  1. vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy si kupujúci u predávajúceho uplatnil právo zo zodpovednosti za vady tovaru (t.j. kedy bol tovar prijatý na reklamačné konanie);
  2. uviesť na potvrdení uvedenom v písm. a) miesto, deň, rok a hodinu uplatnenia reklamácie;
  3. archivovať jeden originál potvrdenia uvedeného v písm. a) vo svojej prevádzkarni;
  4. uviesť na potvrdení uvedenom v písm. a), a to za predpokladu, že sa predávajúci s kupujúcim na tom dohodli, informáciu o výmene vadného tovaru za nový tovar bez vád, resp. o tom, že kupujúci súhlasí s takýmto spôsobom vybavenia reklamácie, a to vrátane uvedenia údaja (miesto, čas a hodinu), kedy kupujúci nový tovar prevzal od predávajúceho.
 11. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčasti tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

ČLÁNOK IV
VADY ODSTRÁNITEĽNÉ

 1. Odstrániteľnou vadou sa rozumie taká vada, ktorú je možno opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 2. V prípade, ak ide o odstrániteľnú vadu, kupujúci má právo:
  1. aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená (v takomto prípade je predávajúci povinný vadu bez zbytočného odkladu a na svoje náklady odstrániť); alebo
  2. požadovať výmenu tovaru, avšak to iba v prípadoch, ak:
   • tovar nebol ešte použitý, je v pôvodnom obale, balení, so všetkými sprievodnými dokladmi a príslušenstvom,
   • predávajúcemu výmenou vadného tovaru za tovar bez vád nevzniknú neprimerané náklady.

 

ČLÁNOK V
VADY NEODSTRÁNITEĽNÉ

 1. Neodstrániteľnou vadou sa rozumie taká vada, ktorá/ktorú:
  1. je prekážka riadneho užívania tovaru na účel, na ktorý je tento tovar určený;
  2. nie je možné odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 2. V prípade, ak ide o neodstrániteľnú vadu, kupujúci má právo na:
  1. výmenu vadného tovaru (ak ešte nebol tovar použitý) za tovar bez vád;
  2. odstúpenie od kúpnej zmluvy (a to bezodkladne potom, ako kupujúci takúto vadu zistil);
  3. uplatnenie si nároku na zľavu z kúpnej ceny tovaru, pričom táto však musí byť primeraná ku charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebovania tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.
 3. Kupujúci má práva uvedené v bode 2. tohto článku aj vtedy, ak síce ide o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. O opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

 

ČLÁNOK VI
TOVAR PREDÁVANÝ SO ZĽAVOU

V prípade, ak sa tovar už pri prvom predaji predáva za nižšiu cenu (so zľavou) alebo ak sa tovar predáva už s vadou, za ktorú predávajúci zodpovedá, kupujúci má namiesto práva na výmenu takto vadného tovaru za nový tovar bez vád, nárok na poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru. Záručná doba sa rovnako vzťahuje aj na tovar predávaný v akciách, vo výpredajoch alebo so zľavou. V prípade, ak však zľava z kúpnej ceny tovaru bola poskytnutá už pri prvej kúpe tovaru, a to z dôvodu, že tovar trpel vadou, pre ktorú sa zľava poskytla, takúto vadu už nie je možné následne opakovane reklamovať (a kupujúcemu nevzniknú žiadne nároky z tej istej vady tovaru, pre ktorú mu už bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru).

 

ČLÁNOK VII
UPLATNENIE PRÁVA

Kupujúci je povinný si práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť výlučne u predávajúceho pri reklamácii tovaru, a to:

 1. osobne počas prevádzkovej doby alebo poštou v Kamennej lekárni predávajúceho (lekáreň ADONAI, Smetanova 2, 040 01 Košice); alebo
 2. písomne na adresu sídla spoločnosti (ADONAI, s.r.o., Terchovská 4, 040 01 Košice); alebo
 3. na e-mailovú adresu predávajúceho: eshop@lekarenadonai.sk.

 

ČLÁNOK VIII
POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

 1. V prípade, ak kupujúci zistí na tovare vadu, kupujúci je povinný predávajúceho bez zbytočného odkladu (po tom čo vadu zistil) informovať o vade tovaru.
 2. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne reklamovať vadu tovaru, kupujúci je pri uplatňovaní reklamácie povinný:
  1. presne popísať vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje;
  2. odovzdať vadný tovar predávajúcemu, a to buď priamo v Kamennej lekárni predávajúceho (lekáreň ADONAI, Smetanova 2, 040 01 Košice) alebo ho odošle poštou (nie na dobierku) na adresu Kamennej lekárne predávajúceho, alebo do sídla spoločnosti (ADONAI, s.r.o., Terchovská 4, 040 01 Košice), pričom kupujúci zásielku zreteľne označí názvom „REKLAMÁCIA“;
  3. uviesť kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie (predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že kupujúceho nemohol zastihnúť včas a oznámiť mu spôsob vybavenia reklamácie, resp. sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť, ak kupujúci uvedie nesprávne alebo neúplné svoje kontaktné údaje);
  4. uviesť druh uplatňovaného práva zo zodpovednosti za vady tovaru;
  5. predložiť predávajúcemu originál dokladu o kúpne tovaru, t.j. daňového dokladu (faktúru s vyznačeným dátumom zakúpenia tovaru dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny; neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný; predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou).
 3. Ak nebude ktorákoľvek z podmienok uvedených v bode 2. tohto článku zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená, pričom kupujúci túto skutočnosť berie na vedomie a súhlasí s ňou.
 4. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu aj vyplnením Reklamačného protokolu, ktorého tlačivo je zverejnené na internetovej stránke predávajúceho lekarenadonai.sk.
 5. V prípade uplatnenia si reklamácie zo strany kupujúceho priamo v Kamennej lekárni predávajúceho (lekáreň ADONAI, Smetanova 2, 040 01 Košice), predávajúci (resp. ním poverený zamestnanec) spíše reklamačný protokol, pričom jedno vyhotovenie tohto protokolu vydá kupujúcemu. Reklamačný protokol podpíše predávajúci (resp. ním poverený zamestnanec) a tiež kupujúci, ako dôkaz o tom, že reklamácia bola uplatnená a prijatá, tovar bol odovzdaný do dispozície predávajúceho a že kupujúci si uplatniť konkrétny druh nároku zo zodpovednosti za vadu tovaru, resp. si žiaden konkrétny nárok neuplatnil a teda voľba vybavenia reklamácie je na vôli predávajúceho, resp. sa s predávajúcim dohodli na konkrétnom nároku zo zodpovednosti za vadu tovaru).
 6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o reklamácii podľa bodu 10. článku III, a to takou formou, akou mu bola reklamácia oznámená (osobne, e-mailom, poštou).
 7. Ako náhle si kupujúci u predávajúceho uplatní niektoré z práv zodpovednosti za vady tovaru (napr. právo na odstránenie vady, právo na výmenu tovaru alebo právo na zľavu z kúpnej ceny tovaru), je týmto svojim prejavom kupujúci viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.
 8. Predávajúci (resp. ním poverený zamestnanec) rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pričom do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady tovaru. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní.
 9. Lehota pre určenie spôsobu vybavenia reklamácie a pre vybavenie reklamácie začne plynúť dňom faktického doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu, a to v zmysle písm. b) bodu 2. tohto článku.
 10. V prípade, ak kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť k tomu, aby predávajúci mohol včas splniť svoju povinnosť uvedenú v bode 8. tohto článku, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá tým predávajúcemu vznikne.
 11. Dokladom o spôsobe vybavenia reklamácie sa rozumie aj posudok, stanovisko, písomné vyjadrenie a pod. osoby oprávnenej na posúdenie oprávnenosti reklamácie v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa (nemusí ísť teda o výslovne stanovisko predávajúceho).
 12. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu do 30 kalendárnych dní od riadneho uplatnenia reklamácie písomný doklad o spôsobe jej vybavenia. Za vydanie takéhoto dokladu sa rozumie jeho doručenie kupujúcemu osobne, e-mailom, poštou alebo iným nespochybniteľným spôsobom.
 13. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie (za predpokladu, že v tejto lehote predávajúci reklamáciu kupujúceho nevybavil) má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 14. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

ČLÁNOK IX
REKLAMÁCIA ZÁSIELKY

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, kupujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše prepravca so kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol, ktorý je predpokladom pre začatie reklamačného konania.

 

ČLÁNOK X
REKLAMÁCIA LIEKOV A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

 1. V prípade, ak na základe elektronického formuláru objednávky kupujúceho došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s predávajúcim, predmetom ktorej bol predaj, resp. výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky zo strany predávajúceho, na spôsob a vybavenie reklamácie sa vzťahuje tento článok.
 2. Predávajúci má vypracovaný a vedie systém zaznamenávania reklamácie liekov a zdravotných pomôcok.
 3. Kupujúci je oprávnený vrátiť liek predávajúcemu, ak doručená zásielka, obsahom ktorej bol liek obsahuje: 
  1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný;
  2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný;
  3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku;
  4. poškodený vnútorný obal lieku; 
  5. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa ust. § 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch; 
  6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 4. Kupujúci je oprávnený vrátiť zdravotnícku pomôcku predávajúcemu, ak doručená zásielka, obsahom ktorej bola zdravotnícka pomôcka obsahuje: 
  1. poškodenú zdravotnícku pomôcku; 
  2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný; 
  3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie; 
  4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode; 
  5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 5. Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť na účel reklamácie, a to z dôvodov uvedených v bode 3. a 4. tohto článku do siedmich kalendárnych dní od ich prevzatia kupujúcim s tým, že na ich vrátenie kupujúci môže použiť Formulár na vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky zverejnený na internetovej stránke predávajúceho lekarenadonai.sk, a to nasledovným spôsobom:
  1. odovzdaním lieku, resp. zdravotníckej pomôcky v Kamennej lekárni predávajúceho (lekáreň ADONAI, Smetanova 2, 040 01 Košice) počas prevádzkovej doby; alebo
  2. zaslaním poštovej zásielky na adresu Kamennej lekárni predávajúceho (lekáreň ADONAI, Smetanova 2, 040 01 Košice) alebo sídla spoločnosti (ADONAI, s.r.o., Terchovská 4, 040 01 Košice), pričom kupujúci zásielku zreteľne označí názvom „REKLAMÁCIA“. Zásielka musí obsahovať vrátený liek, resp. zdravotnícku pomôcku a krátky list (písomnú informáciu), v ktorom kupujúci uvedie, že vracia liek, resp. zdravotnícku pomôcku spolu s dôvodom takéhoto vrátenia,

pričom vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe.

 1. V prípade, ak ide o liek, resp. zdravotnícku pomôcku vrátenú kupujúcim z dôvodov uvedených v bo­de 3. a 4. tohto článku, predávajúci je povinný prevziať vrátený liek, resp. zdravotnícku pomôcku a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa vrátenia lieku, resp. zdravotníckej pomôcky kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov na doručenie zásielky.
 2. V prípade, ak sa nejedná o vrátenie lieku, resp. zdravotníckej pomôcky kupujúcim z uvedených v bo­de 3. a 4. tohto článku (ust. § 6 ods. 1 a 2 vyhlášky o internetovom výdaji liekov), predávajúci je povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar.
 3. Ak bolo vrátenie lieku, resp. zdravotníckej pomôcky uskutočnené kupujúcim z dôvodov uvedených v bode 3. a 4. tohto článku, vrátenie lieku, resp. zdravotníckej pomôcky sa považuje za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku, resp. zdravotníckej pomôcke.
 4. Na spôsob a vybavovanie reklamácie v prípade zásielkového predaja, resp. výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok sa primerane vzťahujú ustanovenia článku VIII, ak v tomto článku nie je ustanovené inak.

 

ČLÁNOK XI
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 1. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa kupujúci domnieva, že zo strany predávajúceho boli porušené jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 2. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho uvedenú v bode 1. tohto článku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto žiadosti predávajúcemu, kupujúci má právo (za účelom dosiahnutia zmierlivého riešenia sporu medzi kupujúcim a predávajúcim) podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“)subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 3. Kupujúci podáva návrh príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporu, pričom oprávnenie kupujúceho obrátiť sa na všeobecne príslušný súd tým nie je dotknutá.
 4. Podmienky súvisiace s alternatívnym riešením sporov sú upravené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), kupujúci je oprávnený akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).
 6. Prípadné nároky predávajúceho voči kupujúcemu ako spotrebiteľovi môžu byť rovnako uplatnené zo strany predávajúceho prostredníctvom európskej platformy.

 

ČLÁNOK XII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 21.07.2022.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny reklamačného poriadku, a to v súlade s meniacou sa právnou úpravou, ktorou sa tento reklamačný poriadok spravuje.
 3. V prípade, že niektoré otázky nie sú týmto reklamačným poriadkom priamo upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v bode 2 článku I..
 4. Kupujúci je povinný pred kúpou tovaru oboznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom.
 5. Tento reklamačný poriadok platí pre kupujúceho v takom znení, ako je uverejnené na internetovej stránke lekarenadonai.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak.
 6. Akákoľvek zmena reklamačného poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke lekarenadonai.sk, ak nie je v reklamačnom poriadku uvedená iná informácia.

ADONAI s.r.o.
Terchovská 4
040 01 Košice
IČO: 36660728
DIČ: 2022236007
IČ DPH: SK2022236007