Prevádzkový poriadok

 

ČLÁNOK I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodná spoločnosť ADONAI s.r.o., so sídlom Terchovská 4, 040 01 Košice, IČO: 36660728, IČ DPH: SK2022236007, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 18517/V, ktorá ako držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, ktorá sa ako Kamenná lekáreň ADONAI nachádza na adrese: ul. Smetanova 2, 040 01 Košice (kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti: T59743160301, čislo povolenia 20209/2007/-RU20-11883 právoplatné od 29.5.2007) prevádzkuje internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu (ďalej len „internetový výdaj“ alebo „zásielkový výdaj“) týmto vydáva tento Prevádzkový poriadok internetovej lekárne ADONAI (ďalej len „prevádzkový poriadok“).
 2. Tento prevádzkový poriadok je vypracovaný obchodnou spoločnosťou ADONAI s.r.o. ako predávajúcim, resp. poskytovateľom lekárenskej starostlivosti (ďalej len „predávajúci“) v súlade s príslušnými usta­noveniami vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej preprave a o spôsobe reklamácie (ďalej len „vyhláška o internetovom výdaji liekov“), a to za účelom informovania kupujúceho (zá­kazníka), t.j. objednávateľa v prípade realizácie internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok (ďalej len „spotrebiteľ“).

 

ČLÁNOK II
ÚDAJE O DRŽITEĽOVI POVOLENIA NA POSKYTOVANIE LEKÁRENSKEJ STAROSTLIVOSTI

Obchodné meno: ADONAI s.r.o.
Sídlo: Terchovská 4, 040 01 Košice
Právna forma: spoločnosť s ručeným obmedzeným
IČO: 36660728
IČ DPH: SK2022236007
Odborný zástupca: Mgr. Elena Greššová

 

Právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni ADONAI je zverejnené na internetovej stránke Národného centra zdravotníckych informácií www.nczisk.sk

 

ČLÁNOK III
DÁTUM NADOBUDNUTIA PRÁVOPLATNOSTI POVOLENIA NA POSKYTOVANIE LEKÁRENSKEJ STAROSTLIVOSTI VO VEREJNEJ LEKÁRNI ALEBO VO VÝDAJNI ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK OPRÁVŇUJÚCEHO VYKONÁVAŤ INTERNETOVÝ VÝDAJ

ŠUKL: 31.7.2022
SUBLICENČNÁ ZMLUVA zo dňa 31.7.2022 vrátane DODATKU Č. 1

 

ČLÁNOK IV
FARMACEUT ZODPOVEDNÝ ZA INTERNETOVÝ VÝDAJ

Zodpovedná osoba za farmakovigilanciu (t.j. za kvalitu a bezpečnosť liekov a zdravotníckych pomôcok, prijatie oznámenia o nežiadúcich účinkoch alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom internetového výdaja) je Mgr. Elena Greššová, zodpovedný farmaceut.

 

ČLÁNOK V
OSTATNÉ OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA INTERNETOVÝ VÝDAJ

Emília Kavalierová, famaceutický laborant
 

ČLÁNOK VI
MIESTO VÝKONU INTERNETOVÉHO VÝDAJA

 1. Miestom výkonu internetového výdaja je prevádzkareň predávajúceho, t.j. Kamenná lekáreň ADONAI, Smetanova 2, 040 01 Košice.
 2. Prevádzkareň predávajúceho uvedená v bode 1. tohto článku v prípade potreby poskytne spotrebiteľovi odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liek­mi alebo zdravotníckymi pomôckami.

 

ČLÁNOK VII
NÁZOV SOFTVÉROVÉHO VYBAVENIA URČENÉHO NA ZABEZPEČOVANIE INTERNETOVÉHO VÝDAJA A NÁZOV WEBOVÉHO SÍDLA, NA KTOROM SA INTERNETOVÝ VÝDAJ REALIZUJE

Názov softvérového vybavenia: https://www.shoptet.cz
Názov webového sídla: https://www.lekarenadonai.sk

 

ČLÁNOK VIII
SORTIMENT LIEKOV A ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

 1. Sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom internetového výdaja (spolu s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, názvu lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke, pokiaľ ide o liek, veľkosti balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky a ceny liekov a zdravotníckych pomôcok je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na internetovej stránke lekarenadonai.sk.
 2. Predávajúci pravidelne aktualizuje ponuku liekov a zdravotníckych pomôcok, ako aj ich cenu v závislosti od skladových zásob a cenotvorby a platných predpisov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

ČLÁNOK IX
SPÔSOB EVIDENCIE PRIJATIA OBJEDNÁVKY, SPRACOVANIA OBJEDNÁVKY, ODOSLANIA ZÁSIELKY A VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 1. Prijatie a spracovanie objednávky:
  1. za príjem objednávok zodpovedá lekárnik, prípadne poverený farmaceutický laborant;
  2. objednávky sa prijímajú elektronicky a evidencia bude vedená v databáze, a to v časovom slede v akom boli doručené; v prípade nejasností zodpovedný pracovník kontaktuje spotrebiteľa za účelom informovania o možnosti zrealizovania objednávky;
  3. každej objednávke bude pridelená jednoznačná identifikácia zásielky umožňujúca sledovanie chronologického priebehu od okamihu prijatia objednávky po jej konečné vybavenie.
 2. Odoslanie zásielky:
  1. zásielky pred odoslaním budú kontrolované zodpovedným farmaceutickým pracovníkom;
  2. o dátume odoslania, doručenia a o cene zásielky bude spotrebiteľ vopred informovaný oznamovacím e-mailom;
  3. zásielky budú spotrebiteľovi doručované kuriérom alebo Slovenskou poštou;
  4. pri každej zásielke bude zabezpečené sledovanie pohybu zásielky.
 3. Vybavenie reklamácie:
  1. reklamácia musí byť doručená na adresu lekárne ADONAI, následne bude riadne zaevidovaná zodpovedným pracovníkom;
  2. reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti uvedené v reklamačnom poriadku;
  3. spotrebiteľ bude oboznámený o spôsobe a dátume vybavenia reklamácie;
  4. vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní.

 

ČLÁNOK X
ČASOVÝ HARMONOGRAM NA VYBAVENIE, ZABALENIE A ODOSLANIE ZÁSIELKY

 1. Časový harmonogram na:
  1. vybavenie zásielky: spracovanie objednávky v čo najskoršom čase od potvrdenia objednávky predávajúcim, príprava zásielky na zabalenie;
  2. zabalenie zásielky: v čo najskoršom čase od potvrdenia objednávky predávajúcim;
  3. odoslanie zásielky: v čo najskoršom čase od potvrdenia objednávky predávajúcim.

 

ČLÁNOK XI
SPÔSOB SLEDOVANIA PREPRAVY ZÁSIELKY

Online webovou službou na internetovej adrese príslušného vybraného súkromného doručovateľa.

 

ČLÁNOK XII
SPÔSOB KOMUNIKÁCIE S PREDÁVAJÚCIM

Telefón: +421 948 203 203 (každý pracovný deň v čase otváracích hodín uvedených na internetovej stránke lekarenadonai.sk);
E-mail: eshop@lekarenadonai.sk

 

ČLÁNOK XIII
OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Predmetom internetového výdaja môžu byť len humánne a veterinárne lieky registrované v Slovenskej republike, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis, zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny.
 2. Internetový výdaj môže byť vykonávaný aj do zahraničia.
 3. Požiadavky správnej lekárenskej praxe sa vzťahujú aj na internetový výdaj.
 4. Vydať humánny liek s obsahom drogového prekurzora možno len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.
 5. Vrátené lieky a zdravotnícke pomôcky z internetového výdaja sa stávajú nepoužiteľnými liekmi a zdravotníckymi pomôckami a považujú sa za odpad, ktorého pôvodcom je držiteľ povolenia, ktorý je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie.
 6. V ďalšom sa pracovníci lekárne ADONAI riadia ustanoveniami vyhlášky o internetovom výdaji liekov.

 

ČLÁNOK XIV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 31.7.2022.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny prevádzkového poriadku, a to v súlade s meniacou sa právnou úpravou, ktorou sa tento prevádzkový poriadok spravuje.
 3. V prípade, že niektoré otázky nie sú týmto prevádzkovým poriadkom priamo upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právneho predpisu uvedeného v bode 2 článku I.
 4. Akákoľvek zmena prevádzkového poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke lekarenadonai.sk, ak nie je v prevádzkovom poriadku uvedená iná informácia.

ADONAI s.r.o.
Terchovská 4
040 01 Košice
IČO: 36660728
DIČ: 2022236007
IČ DPH: SK2022236007